Algemene voorwaarden

Huidige voorwaarden beheersen de contractuele relatie met uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de koper.

Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. De algemene voorwaarden die voorkomen op documenten van de koper aanvaarden wij niet. In geval van aanvaarding van de algemene voorwaarden van de koper gelden onderhavige voorwaarden als aanvullend. 

1. Offertes – tarieven – orderbevestigingen.

De koper is verbonden door de bestelling.  De verkoper is slechts verbonden na de bestelling aanvaard te hebben onder vorm van een orderbevestiging. Bij gebreke van ondertekening door de koper binnen de 30 dagen na verzending van de offerte komt deze te vervallen.

De overeengekomen prijzen kunnen éénzijdig door de verkoper gewijzigd worden, ingevolge omstandigheden zoals de wijziging van de pariteit der munten, de schommeling van de kostprijzen der grondstoffen en de aankoopvoorwaarden.

2. Levertermijn.

Wij zullen zal alles in het werk stellen om het bestelde product binnen de overeengekomen termijn af te leveren.  Bij vertraging kan de koper geen ontbinding van het contract vragen noch enige schadevergoeding eisen. Indien er leveringstermijnen vermeld zijn, zijn deze slechts indicatief en vormen zij voor ons geen resultaatsverbintenis. Wij behouden ons zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de producten worden de eventueel door de koper betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Verzendklare orders kunnen door de koper slechts vertraagd worden op zijn kosten en risico.

In dat geval worden de goederen onmiddellijk aan de koper gefactureerd en is de factuur op zijn normale vervaldag opeisbaar. Bovendien kunnen opslagkosten in rekening worden gebracht.

3. Transport – aflevering – aanvaarding.

De aflevering en de aanvaarding van de goederen geschiedt of wordt geacht geschied te zijn in de magazijnen.

De koper wordt tot in de magazijnen toegelaten om de goederen te inspecteren voor verzending of transport.

Enkel bij afwijkende overeenkomst gebeurt het vervoer door de verkoper, evenwel alleszins op risico van de koper.

4. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.  Wanneer de koper nalaat zijn verbintenis uit te voeren, heeft de verkoper het recht om de koop te ontbinden door kennisgeving van zijn wil bij aangetekend schrijven.  Het risico voorverlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van de geleverde goederen gaat over vanaf de levering, ongeacht voornoemd eigendomsvoorbehoud.

De koper heeft het recht zolang er zich geen betalingsmoeilijkheden voordoen de goederen volgens normale gang van zaken te verwerken of bewerken, echter niet te verpanden of ze als borg af te staan.  Voor zover onze eigendom door bewerking, verbindingen of mengelingen veranderd wordt, verkrijgen wij een overeenkomstige mede-eigendom van het nieuwe product.  Bij voortverkoop van onze goederen gaan de daaruit voortvloeiende aanspraken van de koper automatisch op ons over.  Tussen de huidige partijen werkt de overdracht van schuldvordering terug tot op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.

Bij mogelijke betalingsmoeilijkheden is de koper verplicht zijn aantal van de nog voorhanden zijnde goederen  mede te delen, alsook de door voortverkoop geldende aanspraken.

De in bruikleen gegeven goederen, bv. matrijzen blijven waarborg voor de openstaande vorderingen van de verkoper, die er derhalve een retentierecht op mag uitoefenen.  

5. Betalingen. 

Al onze leveringen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding volledig en zonder recht tot inhouding van waarborgen contant betaalbaar op de firma. Betalingen aan tussenpersonen worden als niet-bestaande beschouwd. Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldatum is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege een intrest verschuldigd op het openstaande factuurbedrag gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald door de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Ook is door het enkel feit van de niet betaling van een factuur op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitairschadebeding verschuldigd t.b.v. 10 % op het factuurbedrag en dit met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500. Indien wij ons ingevolge betalingsachterstand en/of andere betwistingen te wijten aan de opdrachtgever in rechte dienen te wenden zijn de invorderings- en andere gerechtskosten, met inbegrip van de kosten van een advocaat, ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden minimaal begroot op 10 % van het in het geding zijnde bedrag. 

Bovendien is het de verkoper toegelaten de uitvoering van de lopende contracten te schorsen en in voorkomend geval te verbreken.

Gereedschapskosten worden betaald conform de voorwaarden van de matrijzenmaker.

6. Vrijwaring.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de zichtbare gebreken, die niet ten tijde van de ontvangst van de goederen werden kenbaar gemaakt.

Behalve bij afwijkend beding, is de verkoper enkel verantwoordelijk voor verborgen verbreken, zo deze kenbaar gemaakt zijn binnen de termijn van 1 maand na de aflevering.

De verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de vervanging van de ondeugdelijke delen.

In geen geval zijn wij gehouden tot het verlenen van waarborg of het betalen van een vergoeding: 

 • ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten onze wil. Als geval van overmacht wordt onder meer (maar niet uitsluitend) beschouwd: het ontbreken van voldoende nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, e.d.), ziekte van onze werknemers en door ons voor de uitvoering van de prestatie ingeschakelde derden, onvoorziene maatregelen getroffen door de overheid, verkeersbelemmeringen, ongelukken met ons transportmiddel of van door ons ingeschakelde derden, onvoorziene technische gebreken, brand, tekortkomingen in het nakomen van afspraken door onze leveranciers, terrorisme en natuurrampen, diefstal van materialen die nodig zijn voor het leveren van de prestatie, pandemie. 
 • in geval van vervanging van een materiaal door een gelijkwaardig product;
 • ingevolge een handeling of de (on)opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden, behoudens voor deze van ons eigen personeel;
 • ingevolge een ander gebruik van de materialen dan dat redelijk  voorzienbaar is.
 • voor schade ontstaan door onjuiste specificaties dan wel foutieve informatie die de koper verstrekt;

Onverminderd de bedragen desgevallend uitgekeerd door een verzekeringsmaatschappij voor lichamelijke en stoffelijke schade in het kader van een verzekeringspolis, zal in geen geval de totale schadevergoeding, waartoe wij uit hoofde van onze contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid zouden kunnen gehouden worden, hoger zijn dan de ontvangen sommen betaald door de koper in het kader van dit contract. Alle onrechtstreekse schade, zoals indirecte, immateriële schade en gevolgschade wordt uitgesloten.

7. Insolventie

Wij hebben het recht de overeenkomst te verbreken, indien ons na het afsluiten ervan een ongunstige inlichting over het vermogen tot betaling van de koper medegedeeld wordt:

Dit recht is ons uitdrukkelijk voorbehouden in geval van beslaglegging ten laste van de koper, aanvraag tot WCO of enige uitvoeringsmaatregel ten laste van de koper of faillissement van de koper.  In dit geval zullen de vorderingen van de verkoper onmiddellijk en integraal opeisbaar zijn.

In het geval van de opening van een insolventieprocedure of in het geval van het beslag of enig  ander geval van samenloop lastens één der partijen, zal er van rechtswege schuldvergelijking  toegepast worden tussen alle schulden en schuldvorderingen tussenpartijen bestaand op het  ogenblik waarop de insolventieprocedure, het beslag of een geval van samenloop plaatsvindt,  ongeacht de datum van hun opeisbaarheid, hun doel of de valuta waarin zij zijn uitgedrukt.  Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige  samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen  doorgevoerde schuldvergelijking. 

Onafgezien van het recht van de verkoper om de uitvoering van de overeenkomst te eisen, zal een aanvaarde verbreking recht geven op een schadevergoeding van 30% als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper bewijs dient te leveren van de omvang of het bestaan hiervan.  Specifieke bestellingen zullen aan 100% dienen doorgerekend te worden, indien zij niet op gelijkwaardige wijze bruikbaar zijn. 

8. Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die door de koper worden meegedeeld, worden door ons verwerkt om de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en het beheer van de klanten toe te laten. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij hiervoor de expliciete toestemming werd verleend of in geval van mededeling aan technische/logistieke dienstverleners om de levering van de goederen toe te laten. De koper beschikt (in bepaalde gevallen) over een recht op inzage, verbetering, wissen van gegevens, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, beperking en verzet. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door middel van een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek (met een kopie van de identiteitskaart). Indien de koper van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ) (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 

9. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd om daarvan kennis te nemen. Wij behouden ons het recht voor te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor de woonplaats van de koper dan wel deze bevoegd voor de plaats waar de verbintenis, waarover het geschil loopt, ontstaan is of moet worden uitgevoerd.

Deze website gebruikt cookies, uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer van onze website analyseren en om onze website te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden.

 • Om uw gebruik van onze website te vereenvoudigen, worden zowel technische en sessiecookies gebruikt. Deze cookies zijn dan ook strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website.
 • Een sessiecookie is vereist om uw voortgang op de website te volgen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat alle informatie die u invoert of routes die u neemt, door de website worden onthouden. Zonder deze cookie zou elke door u bezochte pagina u als een geheel nieuwe bezoeker behandelen. Deze cookie identificeert u niet persoonlijk en is/wordt niet gekoppeld aan enige andere informatie die wij over u opslaan.
 • Daarnaast worden cookies gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker op te slaan en om de functies van de website te optimaliseren. Daarnaast maakt de website gebruik van encrypted cookies om de veiligheid ervan te garanderen.
 • Voor deze cookies is de toestemming van de gebruiker niet vereist. Gelet hierop worden deze cookies automatisch geïnstalleerd als de gebruiker de website bezoekt.
 • Alle overige cookies worden uitsluitend geïnstalleerd/geactiveerd na uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming tijdens uw eerste bezoek van de website. Deze toestemming kan algemeen worden uitgedrukt, bijvoorbeeld als reactie op de cookiebanner. Uw toestemming wordt getraceerd voor andere en toekomstige bezoeken aan de website. U hebt als gebruiker steeds het recht om uw uitdrukkelijke toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken.
 • Bepaalde cookies worden in uw browser geïnstalleerd door bepaalde diensten die op onze website gebruikt worden, zoals kaarten, video’s, etc.

Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze Privacyverklaring. Door akkoord te gaan met ons cookiebeleid, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens (m.n. de cookies) conform onze privacyverklaring te verwerken.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Soorten cookies

First party cookies

Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Third Party cookies

Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)
Jumi Belgium maakt gebruik van zowel first party als third party cookies. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uwgebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Scroll naar boven